Department for the Economy

Netherleigh, Massey Avenue, Belfast, BT4 2JP
Tel 028 90529604
pressofficen@economy-ni.gov.uk
www.economy-ni.gov.uk